Historie

1974 - Oprichting

Het oudste document in het archief bevat de statuten en het huishoudelijk reglement gedateerd 12 Februari 1974. De vereniging is toen opgericht onder de naam "Tenphil" door de Stichting "Tennis in Philippine", onder voorzitterschap van Dhr R. den Teuling en de stichtingsleden J. Rammeloo, T. Klok, M. de Wolff en L. Ploegaert.

Vervolgens heeft op 12 Februari 1974 een vergadering plaatsgevonden tussen bovengenoemde Stichting en het voorlopig bestuur van "Tenphil".  In die bespreking werd Mevr Riet Emans tot voorzitter benoemd, Dhr Lucien Pauwels tot vice voorzitter, Jeanne de Smet als secretaresse, en Rini van Dijk en Mieke Oomens als penningmeesters.

 

De contributie bedroeg toen Fl 25 voor junioren en Fl 75 voor senioren. Op 26 Maart was er een vervolgvergadering waarin als aantal leden 79 vermeld is.Op 1 September 1974 waren er 14 juniorleden en 79 senioren, in totaal dus 93 leden.

 

Bijzonder detail was dat er op dat moment nog geen tennisbanen in Philippine lagen. De leden ondernamen allerhande aktiviteiten, maar er werd niet getennist.

 

1975 - Voorbereidingen banen

Op 21 Maart 1975 werd een gezamenlijke "Algemene Demonstratieve Ledenvergadering" gehouden om met de leden de situatie te bespreken rondom het verzoek aan de toenmalige Gemeente Sas van Gent om 2 banen te mogen aanleggen. Het ging allemaal niet snel genoeg!.

 

Een krantenknipsel uit Maart 1975 verschaft meer duidelijkheid. De stichting "tennis in Philippine" bestond al 3 jaar eerder, en de leden deden van alles, behalve tennissen omdat ze geen banen hadden.

Het ledental bedroeg toen rond de 100.

 

1976 - Opening banen

Op 15 Mei 1976 was het dan zover. De banen - 2 stuks -  waren aangelegd en werden officieel geopend door burgemeester W. Dusarduijn. Bij die plechtigheid waren als bestuur aanwezig de voorzitster Riet Emans, Secretaresse Jeanne de Smet, Penningmeester Lucienne Pauwels, en de leden Giselle Lambert, Wim Dees en Staf Buysse. 

 

Tennislessen werden toen gegeven door Jan Willem Visser met een collega van de Meirsch. Volgens het krantenbericht hadden zij hun handen hier vol aan.

 

Bij de opening was er nog geen clubgebouw, maar later in het jaar wist de vereniging de keet van de FC Racing-White te bemachtigen. Het ledental bedroeg in dit jaar 150.

 

2024 - 50 JAAR!!

Houd 10 augustus vrij, informatie volgt!


Download
Wat krantenknipsels uit de begintijd
krantenknipsels.pdf
Adobe Acrobat document 860.1 KB